Følgende retningslinjer og regler skal leses, forstås og følges av leietakere i havna.

Generelle regler og retningslinjer

 • Innbetaling av årlig leie er 1. Mai hvert år, har du ikke mottatt faktura bes du kontakte oss snarest. Manglende innbetaling fører til tap av plass.
 • Vi tillater ikke fremleie / videre-utleie.
 • Alle leietakere skal ha et minimum av ansvarsforsikring på sin båt, kopi av forsikringsbevis kan bes fremlagt.
 • Hver båt skal ha tilstrekkelig fendring på hver side, maks. 50cm totalt.
 • Det er ikke lov å plassere fiskeutstyr, båtutstyr på eller rundt kaien – selv ikke for kortere tid. Det skal til en hver tid være full passasje.
 • Fiske fra brygge/båtplasser eller utsetting av fiskeutstyr/holdekasser er ikke tillatt.
 • Det er ikke lov å gjøre endringer på fortøyningsblåser eller kaifester selv, kontakt havnestyret om noe trenger tilsyn.
 • Ettersyn av båten; Alle båter skal holdes under oppsyn og kontrolleres regelmessig. Båter som skjemmer eller som kan utgjøre en miljøtrussel vil bli fjernet for eiers regning om ikke eier utbedrer ihht. advarsel.
  Ved misligholdelse av båten vil leietaker bli oppsagt uten noen form for refusjon av innbetalt leie. Båten vil bli fjernet for båteiers regning.

Om ulykken først skulle inntreffe

 • Alle skal ha et minimum av ansvarsforsikring.
 • Havnen skal ha beskjed om en skade har oppstått.
 • Skade som oppstår mellom 2 eller flere båter skal håndteres av leietakeres forsikring eller leietakerne seg i mellom. Havnen eller eiendoms eiere skal ikke involveres. All skade skal meldes til skadelidende parter umiddelbart.
 • Skade som blir forvoldt på bryggeanlegg/kai vil bli fakturert de involverte parter.
 • Tvister i skadesaker skal kun involvere de parter og deres forsikringsselskap som har forvoldet skade og de som har blitt skadelidende. Havnen og dens eiere skal ikke involveres, så fremt det ikke gjelder skade på havnen.

Etikette, søppel m.m.

 • Vi oppfører oss sivilisert i havnen, godt humør er med på å skape trivsel.
 • Ikke forsøple, det finnes boss-spann eller poser. Organisk boss skal ikke kastes i søppel eller på sjøen (fiske/fangst avfall skal IKKE kastes i havnens nærområde). Ta med deg bosset hjem om du har samlet i poser.
 • Vi ser helst at fisk blir renset før man kommer inn i havnen, men mindre mengder kan sløyes i havnen hvis man gjør skikkelig rent etter seg (vi ønsker ikke at skadedyr kommer i havnen og spiser «rester»). Fiske/fangst avfall SKAL ikke kastes i havnens nærområde!

Parkering

 • Det er veldig begrenset med parkering. Vi kan ikke tilby parkering fra 2019-. Om man skal parkere må man benytte offentlig parkering langs veien inn mot Kopervik sentrum.
 • Det kan korttids-parkeres på begge eiendommene tilknyttet havnen, men alle biler skal kunne komme ut til en hver tid.
 • Er det ikke parkering tilgjengelig så må man benytte parkering andre plasser.

Overvåkning

 • Havnen er utrustet med video overvåkning og merket deretter for deres informasjon. Det er kontinuerlig opptak hele døgnet.
 • Vi tillater ikke at båteiere setter opp egen video/bilde overvåkning i land eller i båt.
 • Alarm er tillatt ombord, men skal da ha varsling direkte til eier eller vekter. Vi må forøvrig ha beskjed om en slik ordning.

Endringer i retningslinjer og regler

 • Havnens eiere/eiere forbeholder seg retten til å endre retningslinjer og regler uten noen form for varsel.
 • Leietaker plikter å holde seg informert hva som gjelder av retningslinjer og regler.

(siden er under revisjon)